Výberové konanie na pozíciu reprezentačných trénerov

 

Na základe uznesenia Výkonného výboru SBA zo dňa 17. 9. 2019 Slovenská basketbalová

asociácia vyhlasuje výberové konanie na trénerov reprezentačných družstiev SBA.

 

 1. Vyhlasovateľ: Slovenská basketbalová asociácia (SBA)

Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

Realizátor: Komisia manažéra basketbalu mužov a mládeže SBA

Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

 

 1. Výberové konanie na pozície reprezentačných trénerov pre kategórie:

U20:       chlapci nar. 2000 a ml.

U18:       chlapci nar. 2002 a ml.

U16:       chlapci nar. 2004 a ml.

 

 1. Podmienky účasti vo výberovom konaní:
 2. 1. podanie prihlášky k stanovenému termínu s uvedením kategórie;
 3. 2. predloženie dokladu o trénerskom vzdelaní v zmysle trénerského poriadku SBA;
 4. 3. predloženie prehľadu o doterajšej trénerskej praxi a výsledkoch trénerskej práce (výchova

                         reprezentantov, dosiahnuté výsledky a pod.) – trénerský životopis;

 1. 4. vyjadrenie organizácie, klubu v ktorej uchádzač aktuálne vykonáva trénerskú činnosť
 2. 5. odborné odporučenie a referencie tretích osôb
 3. 6. predloženie koncepcie prípravy družstva a foriem komunikácie s oddielovými trénermi;
 4. 7. komunikačné a organizačné zručnosti
 5. 8. aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom;
 6. 9. prehlásenie o pravdivosti a úplnosti poskytnutých údajov a prehlásenie o bezúhonnosti.

 

 1. Plánované najbližšie oficiálne podujatia:

U20:       ME U20 divízia B – leto 2020

U18:       ME U18 divízia B – leto 2020

U16:       U16 V4 turnaj na Slovensku – Vianoce 2019; ME U16 divízia B – leto 2020

 

SBA na základe odporučenia Komisie manažéra basketbalu mužov a mládeže SBA a po dohode s vybranými trénermi zabezpečí zodpovedajúcu prípravu (rozsah prípravy a počet prípravných zápasov) pre jednotlivé reprezentačné družstvá pred jednotlivými oficiálnymi podujatiami, v prípade možností aj v priebehu príslušného hracieho obdobia.

 

 1. Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými materiálmi:

je potrebné doručiť emailom na ondrus@bkinter.sk,

do predmetu správy treba uviesť reprezentačnú kategóriu, o ktorú má uchádzač záujem),

najneskôr do 30.9. 2019 (rozhodujúci je termín doručenia).

 

 1. Termín osobných pohovorov vyhlási SBA po doručení všetkých prihlášok.

 

 1. S cieľmi jednotlivých realizačných družstiev, zmluvnými a platovými podmienkami a dĺžke spolupráce jednotlivých členov realizačných tímov budú uchádzači oboznámení počas osobných pohovorov.

 

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek zrušiť, resp. neprijať žiadnu z ponúk

záujemcov.

 

 1. Bližšie informácie a kontakt:

Michal Ondruš

manažér basketbalu mužov a mládeže SBA

tel.: +421 905 527 977   

e-mail: ondrus@bkinter.sk