SBA plánuje v budúcej sezóne 2020/2021 otvoriť deväť mládežníckych kategórii.

Ako pomoc na preklenutie vypadnutia príjmov z dôvodu pandémie koronavírusu môžu kluby požiadať o preddavok z prideleného príspevku MŠVVaŠ SR na šport mládeže do 23 rokov pre rok 2020. Preddavok vo výške 350 Eur na družstvo bude vyplatený klubom, ktoré nemajú podlžnosti voči SBA a členom SBA, na základe vyplneného čestného prehlásenia.


Veríme, že aj druhý krok na pomoc klubom zo strany SBA prispeje k udržaniu členskej základne.
Oficiálne usmernenie k spôsobu čerpania a vyúčtovania klubom zašleme počas nasledujúceho týždňa.

Miloš Drgoň
Prezident SBA