Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 236/200313

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA – C“) vo veci rizika šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2)

rozhodla:

o zákaze konania všetkých Vyšších a Nižších súťaží (od 1. ligy seniorov až po mikroligy chlapcov a dievčat), ktoré organizuje Slovenská basketbalová asociácia, a to v termíne od 13.03.2020 na neurčito.

Odôvodnenie:

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky v pondelok dňa 09.03.2020 vydal nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike na obdobie 14 dní, a to z dôvodu eliminovania možnosti šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2).

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky vo štvrtok dňa 12.03.2020 vydal nové nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike, ktorým predĺžil pôvodné obdobie (t.j. od 09.03.2020 do 23.03.2020) zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike na obdobie od 16.03.2020 do 30.03.2020.

Tento zákaz je súčasťou celoplošného opatrenia určeného pre ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy a platí na 14 dní pre organizovanie akýchkoľvek verejných podujatí.

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Na základe výskytu ochorení COVID-19, ktoré boli laboratórne potvrdené Národným referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním športových podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a tiež vzhľadom k záujmu Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C je nútená postupovať v súlade s nariadením Ústredného krízového štábu SR, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

HK SBA – C rozhodla o zrušení zápasov na neurčito aj z dôvodu, že vzhľadom na momentálnu situáciu v Slovenskej republike nie je možné momentálne predpokladať dokedy bude Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky obdobie zákazu usporiadania všetkých športových podujatí ďalej predlžovať, avšak prípade akejkoľvek zmeny budeme na danú situáciu okamžite reagovať.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.

V Bratislave dňa 13.03.2020                                                           

JUDr. Tomáš Homola, predseda HK SBA – C

Ing. Ivan Malár, sekretár HK SBA – C