Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 239/200313

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA – C“) v Najvyššej súťaži žien vzhľadom na nariadenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky týkajúceho sa zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike

rozhodla: 

  1. ruší PLAY OFF súťaže Extraliga ženy 2019/2020,
  2. ukončuje súťaž Extraliga ženy 2019/2020 po Základnej časti,
  3. schvaľuje poradie družstiev súťaže Extraliga ženy 2019/2020 po Základnej časti ku dňu 10.03.2020.

Odôvodnenie:

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky v pondelok dňa 09.03.2020 vydal nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike na obdobie 14 dní, a to z dôvodu eliminovania možnosti šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2)

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky vo štvrtok dňa 12.03.2020 vydal nové nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike, ktorým predĺžil pôvodné obdobie (t.j. od 09.03.2020 do 23.03.2020) zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike na obdobie od 16.03.2020 do 30.03.2020.

Tento zákaz je súčasťou celoplošného opatrenia určeného pre ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy a platí na 14 dní pre organizovanie akýchkoľvek verejných podujatí.

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Na základe výskytu ochorení COVID-19, ktoré boli laboratórne potvrdené Národným referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním športových podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia.

Rozhodnutím HK SBA – C č. 235/200310 zo dňa 10.03.2020 sa ukončila Základná časť Extraligy žien a uzavrela tabuľka.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a tiež vzhľadom k záujmu Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

HK SBA – C rozhodla o zrušení Extraligy žien aj z dôvodu, že vzhľadom na momentálnu situáciu v Slovenskej republike nie je možné momentálne predpokladať dokedy bude Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky obdobie zákazu usporiadania všetkých športových podujatí ďalej predlžovať.

Každé družstvo bude mať právo štartovať v súťaži Extraliga ženy aj v nasledujúcom ročníku 2020/2021.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.

V Bratislave dňa 13.03.2020

JUDr. Tomáš Homola, predseda HK SBA – C

Ing. Ivan Malár, sekretár HK SBA – C