Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 234/200310

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA – C“) vo veci rizika šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2)

rozhodla:

o zákaze konania všetkých basketbalových stretnutí vo všetkých vekových kategóriách a súťažiach, ktoré organizuje Slovenská basketbalová asociácia, a to v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020.

Odôvodnenie:

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky v pondelok dňa 09.03.2020 vydal nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike zatiaľ na obdobie 14 dní, a to z dôvodu eliminovania možnosti šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2)

Tento zákaz je súčasťou celoplošného opatrenia určeného pre ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy a platí na 14 dní pre organizovanie akýchkoľvek verejných podujatí.

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID- 19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Na základe výskytu ochorení COVID-19, ktoré boli laboratórne potvrdené Národným referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním športových podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a tiež vzhľadom k záujmu Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C je nútená postupovať v súlade s pondelkovým nariadením Ústredného krízového štábu SR, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

HK SBA – C aktuálnu situáciu neustále monitoruje a v prípade, ak nastanú nejaké nové skutočnosti v súvislosti so zákazom usporiadania všetkých športových podujatí, tak je pripravená zasadnúť a okamžite na tieto zmeny reagovať formou vydania nového aktuálneho rozhodnutia v tejto veci.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.

V Bratislave dňa 10.03.2020

JUDr. Tomáš Homola, predseda HK SBA – C 

Ing. Ivan Malár, sekretár HK SBA – C