Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 194/220202

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK
SBA – C“) vo veci štvrťfinálových stretnutí súťaže Slovenského pohára mužov
2021/2022

rozhodla:
1. HK SBA – C kontumuje štvrťfinálové stretnutie súťaže Slovenského
pohára mužov 2021/2022 medzi družstvami Iskra Svit a BC Prievidza
výsledkom 20:0 v prospech družstva Iskra Svit s priznaním bodu
družstvu BC Prievidza, ktorý sa mal hrať dňa 31.01.2022 vo Svite.

2. HK SBA – C kontumuje štvrťfinálové stretnutie súťaže Slovenského
pohára mužov 2021/2022 medzi družstvami BKM Lučenec a BK Inter
Bratislava výsledkom 20:0 v prospech družstva BKM Lučenec s
priznaním bodu družstvu BK Inter Bratislava, ktorý sa mal hrať dňa
02.02.2022 v Lučenci.

Odôvodnenie:
HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 01.02.2022 zaoberala oznámeniami
družstiev BC Prievidza a BK Inter Bratislava zo dňa 31.01.2022 týkajúcimi
sa nemožnosti nastúpenia na vyššie uvedené štvrťfinálové stretnutia súťaže
Slovenského pohára mužov 2021/2022 z dôvodu zlej epidemiologickej situácie vo
svojich družstvách.
Podľa čl. 7 bodu 7.2.2. Hracieho poriadku SBA „Termín súťažného stretnutia je
možné zmeniť tak, aby bol odohraný najneskôr 14 dní pred posledným kolom
príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej regulárnosť, o
žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia.“
Podľa čl.7 bodu 7.31. Hracieho poriadku SBA „Ak niektoré z družstiev oznámi HK
minimálne 48 hodín pred konaním stretnutia, že na súťažné stretnutie nenastúpi,
pričom toto svoje rozhodnutie neodôvodní alebo uvedie dôvody, pre ktoré nie je
možné takéto stretnutie preložiť v súlade s predpismi SBA. HK rozhodne o zrušení
tohto stretnutia, ktoré sa neuskutoční. Voči takémuto· družstvu budú prípadne
uplatnené hracie dôsledky a trest v zmysle DP, ak je zaslaný dôvod
neakceptovateľný.“
Podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA „Po skontumovaní stretnutia sa
priznáva súperovi skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak príde ku
skontumovaniu stretnutia z viny oboch družstiev, obom družstvám sa započítava
skóre 0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“
Podľa čl. 21 bodu 21.8. Hracieho poriadku SBA „V prípade, ak budú končiť časti
jednotlivých súťaží a nebude časový priestor na dohrávanie stretnutí, ktoré boli
odložené z dôvodu ochorenia COVID-19, tak tieto stretnutia budú skontumované
v neprospech družstva, kvôli ktorému sa stretnutie neodohralo v riadnom termíne.“
Na základe vyššie uvedených skutočností a tiež z dôvodu, že v dňoch 05.-
06.02.2022 je naplánované usporiadanie finálového turnaja Slovenského
pohára mužov 2021/2022 (semifinálové a finálové zápasy) Basketbalovým klubom
Patrioti Levice s.r.o., a teda nie je časový priestor na odloženie vyššie uvedených
stretnutí, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej vete tohto
rozhodnutia. BC Prievidza a BK Inter Bratislava sa nedopustili disciplinárneho
previnenia.
BKM Lučenec a Iskra Svit automaticky postupujú na finálový turnaj
Slovenského pohára mužov 2021/2022
Ďalšími účastníkmi finálového turnaja Slovenského pohára mužov 2021/2022
budú BK Patrioti Levice a Spišskí Rytieri.
Čo sa týka stretnutia medzi BKM Lučenec a BK Inter Bratislava, ktorý mal byť
zároveň aj SBL kolom, SBL kolo sa prekladá na iný dátum.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.