Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 052/300920

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA – C“) vzhľadom na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pod sp. zn.: OLP/7694/2020, zo dňa 30.09.2020 týkajúceho sa obmedzenia počtu na maximálne 50 prítomných ľudí na hromadnom podujatí športovej povahy od 01.10.2020

rozhodla:

a) pre Najvyššie súťaže – Slovenskú basketbalovú liga mužov a  Extraligu žien bude od 01.10.2020 do odvolania platiť nasledovný počet prítomných ľudí na zápase:

– Družstvo A: 18 členná výprava

– Družstvo B: 18 členná výprava

 – Maximálne 14 ďalších ľudí, pričom vždy povinne prítomní sú vyznačení hrubo: zapisovateľ, asistent zapisovateľa, časomerač, merač 24´, lekár, hlásateľ, štatista, štatista, štatista, kameraman, kameraman, fotograf, hlavný usporiadateľ, utierač palubovky, (komisár stretnutia- v prípade delegácie), rozhodca, rozhodca, rozhodca.

b) pre ostatné súťaže (najmä mládež) bude od 01.10.2020 do odvolania platiť nasledovný počet prítomných ľudí na zápase:

– Družstvo A: 20 členná výprava

– Družstvo B: 20 členná výprava

– Maximálne 10 ďalších ľudí podľa pravidiel danej súťaže, pričom vždy povinne prítomní sú vyznačení hrubo: zapisovateľ, asistent zapisovateľa, časomerač, merač 24´, lekár, hlásateľ, štatista, štatista, štatista, kameraman, kameraman, fotograf, hlavný usporiadateľ, utierač palubovky, komisár stretnutia, rozhodca, rozhodca, rozhodca.

Odôvodnenie:

Z dôvodu eliminovania možnosti šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2) vydal Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 30.09.2020 Opatrenie pod sp. zn.: OLP/7694/2020, ktorým obmedzil počet ľudí na hromadnom podujatí športovej povahy od 01.10.2020 na maximálny počet 50.

V prípade, ak družstvá budú mať na zápase prítomnú menej člennú výpravu resp. ak na usporiadanie zápasu budú potrebovať väčší počet ľudí ako je uvedené vo výrokovej vete tohto rozhodnutia, tak zostávajúci počet do maximálneho počtu 50 prítomných ľudí na zápase môže Hlavný usporiadateľ po tom, ako spočíta ľudí obidvoch výprav družstiev a povinne prítomné osoby doplniť divákmi.

Hosťujúce družstvo je povinné minimálne deň pred zápasom nahlásiť počet ľudí jeho výpravy domácemu klubu.

Za dodržanie počtu prítomných ľudí na basketbalovom zápase zodpovedá ,,Hlavný usporiadateľ zápasu”, ktorý bude musieť disponovať okrem zápisu o stretnutí aj zoznamom ďalších ľudí prítomných na zápase pre prípad kontroly zo strany Regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Zoznam ďalších ľudí prítomných na zápase uchová po uskutočnení zápasu usporiadateľský klub.

Na základe vyššie uvedených skutočností a tiež vzhľadom k záujmu Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a zároveň týmto rozhodnutím nariaďujeme aj naďalej dodržiavať manuál opatrení SBA pri organizovaní zápasov v súvislosti so šírením COVID-19 zo dňa 31.08.2020.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

V Bratislave dňa 30.09.2020

JUDr. Tomáš Homola                                           Ing. Ivan Malár

predseda HK SBA – C                                          sekretár HK SBA – C

Link na zverejnené opatrenie ÚVZ SR: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf