Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA – C“) vo veci rizika šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2)

rozhodla:

o zákaze konania všetkých Vyšších a Nižších súťaží (od 1. ligy seniorov až po mikroligy chlapcov adievčat), ktoré organizuje Slovenská basketbalová asociácia, a to v termíne od 15.10.2020 na neurčito.

Odôvodnenie:

Z dôvodu eliminovania možnosti šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2) vydal Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 14.10.2020 Opatrenie pod sp. zn.: OLP/8326/2020, ktorým zakázal výkon hromadných podujatí.

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID- 19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Na základe výskytu ochorení COVID-19, ktoré boli laboratórne potvrdené Národným referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním športových podujatí, kedy dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a tiež vzhľadom k záujmu Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C je nútená postupovať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pod sp. zn.: OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020.

HK SBA – C aktuálnu situáciu neustále monitoruje a v prípade, ak nastanú nejaké nové skutočnosti v súvislosti s organizovaním hromadných podujatí, tak je pripravená zasadnúť a okamžite na tieto zmeny reagovať formou vydania nového aktuálneho rozhodnutia v tejto veci.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.

V Bratislave dňa 15.10.2020

JUDr. Tomáš Homola, predseda HK SBA – C

Ing. Ivan Malár, sekretár HK SBA – C