Ponuka štúdia tréner basketbalu na Katedre telesnej výchovy a športu na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v akad. r. 2020/2021

 

  1. kolo podávania prihlášok na bakalárske štúdium  sa predlžuje od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

V bakalárskom štúdiu je možné študovať:

  • telesnú výchovu a trénerstvo (v dennej a externej forme), telesnú výchovu v kombinácii (iba v dennej forme) a telesnú výchovu jednopredmetové štúdium (v dennej a externej forme)

 

Bližšie informácie sú na webovej stránke FF UMB:

 

https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/prijimacie-konanie-dolezite-aktualne-informacie.html

 

V rámci študijného programu telesná výchova a trénerstvo je možné študovať aj špecializáciu basketbal (III., IV. a V. kvalif. stupeň)., ktorého garantom na Katedre telesnej výchovy a športu je Mgr. Andrea Izáková, PhD. (andrea.izakova@umb.sk, 0905 920 3454).