Hracia Komisia SBA včera zverejnila rozhodnutie, ktorým sa ukončilo odloženie splatnosti faktúr a záväzkov voči SBA a členom SBA.

Splatnosť záväzkov sa rozhodnutím stanovila na 30.6.2020.
Ak klub nevie do dátumu splatnosti uhradiť záväzok, je možné dohodnúť sa písomne s veriteľmi na splátkovom kalendári na obdobie najviac 10 mesiacov. Splátkové kalendáre musia byť schválené Hracou Komisiou SBA, ktorá bude následne kontrolovať ich plnenie.

Ide o záväzky, ktoré vznikli ešte pred korona krízou a počas mimoriadnej situácie na Slovensku boli odložené splatnosti faktúr vystavených zo strany SBA pre členov SBA, a preto HK SBA počas trvania núdzového stavu na Slovensku nevyzývala kluby na ich úhrady. Z dôvodu, že dňa 13.06.2020 došlo k zrušeniu núdzového stavu na Slovensku, tak bude potrebné, aby si basketbalové kluby znova začali plniť svoje finančné povinnosti, ktoré im vznikli ešte pred touto nepriaznivou situáciou.

Je v záujme SBA, aby, došlo k vyrovnaniu všetkých podlžností klubov voči hráčom, trénerom a iným subjektom resp. uzatvoreniu dohôd formou splátkových kalendárov pokiaľ možno bez arbitrážnych konaní, a to z dôvodu, aby klubom tieto dlhy už ďalej nenarastali.