Vážené basketbalové kluby,

vám týmto oznamujeme, že VV SBA schválil Vyhlásenie súťaží SBA pre h.o. 2020/2021.

Uvedené Vyhlásenie súťaží SBA pre h.o. 2020/2021 a nižšie uvedené materiály nájdete aj na našej stránke www.slovakbasket.sk v sekcii „SÚŤAŽE“ – „2020/2021“.

1./ Prehľad podmienok pre zaradenie družstiev do súťaží SBA 2020 – 2021

Upozorňujeme, že prihlášky do súťaží SBA sa riešia už len cez informačný systém – ISSBA, prostredníctvom klubových manažérov – KM. Dobre si prečítajte a neprehliadnite termíny na prihlásenie sa do súťaží !  

Pripomíname pre KM postup na prihlásenie sa družstiev do súťaží SBA:

1./ Po prihlásení sa v systéme je potrebné kliknúť na – Klubová agenda – Žiadosť o nové družstvo

2./ Po otvorení žiadosti o nové družstvo napísať:

Marketingový názov /uviesť presný názov pod akým bude družstvo hrať v súťaži, odporúčame čo najkratší názov; v prípade hrania mimo súťaž uviesť za názvom družstva pomlčku a skratku – MS/

+ Súťaž /vybrať príslušnú súťaž/; po dokončení kliknúť vpravo hore na žlté pole – Vytvoriť žiadosť

Zároveň upozorňujeme družstvá najvyšších súťaží – Extraligy žien a SBL na povinnosť predloženia a zaslania čestného prehlásenia, že BK nemá záväzky po lehote splatnosti voči členom SBA, hráčom, trénerom, SBA a iným členom SBA, FIBA, vrátane rozhodnutí AK SBA, HK SBA a FIBA z predchádzajúcich hracích období okrem schválených splátkových kalendárov zo strany HK SBA – C. Všetky ostatné BK sú povinné mať uhradené všetky podlžnosti z predchádzajúceho obdobia voči členom SBA, hráčom, trénerom, SBA a iným členom SBA, FIBA, vrátane rozhodnutí AK SBA, HK SBA a FIBA. Zároveň BK nemôže mať pri prihlásení sa do súťaží ani zastavenú pretekársku činnosť SBA.

2./ Vyhlásenie mužských súťaží SBA 2020 – 2021

3./ Vyhlásenie ženských súťaží SBA 2020 – 2021

4./ Pravidlá pre mini kategórie a 3×3 a žiacke kategórie 2020 – 2021

5./ Členské a licenčné poplatky SBA 2020 – 2021

6./ Poplatky SBA 2020 – 2021

 

Za správnosť:

Juraj Panák, vedúci sekretariátu súťaží SBA