Dňa 09.07.2019 sa v Prievidzi uskutočnilo stretnutie predstaviteľov chlapčenských mládežníckych klubov.

-zástupcovia zúčastnených chlapčenských mládežníckych klubov prediskutovali rozsah a formu podpory zo strany SBA v posledných rokoch na rozvoj ich činnosti. Vyjadrili spokojnosť so štandardizáciou a stabilitou  aktuálne nastavených  parametrov finančnej podpory klubov zo strany SBA (mesačná dotácia na profesionálneho trénera, ročná dotácia na klub podľa počtu vekových kategórií v súťažiach). Zástupcovia klubov jednohlasne schvaľujú uvedený model podpory zachovať minimálne v aktuálnom rozsahu a do diskusie navrhujú prehodnotenie výšky jednorazovej podpory za organizovanie finálového turnaja, ktorú považujú za nedostatočnú

-zástupcovia zúčastnených chlapčenských mládežníckych klubov vyjadrili plnú podporu Otvorenému listu trénerov podporovaných SBA

– zástupcovia zúčastnených chlapčenských mládežníckych klubov prediskutovali pôsobnosť komisie SBA pre mužskú zložku. Ako prvý sa do diskusie na danú tému zapojil predseda komisie pre chlapčenskú a mužskú zložku p. Michal Ondruš. Objasnil prítomným, akým spôsobom bola predmetná komisia vytvorená a v akom zložení pracuje (Ondruš, Drobný, Garaj, Wimmer).  Podrobne vysvetlil  čo je predmetom a náplňou jej činnosti (rozpočet na prípravu a turnaje reprezentačných výberov, projekt EYBL chlapčenských zložiek, dlhodobá príprava reprezentácií, atď.) Následne zhodnotil výsledky jej činnosť v končiacom hracom období a predpokladané ciele a zámery do nasledujúcej sezóny aj s odôvodením  aktuálne schváleného vyhlásenia chlapčenských súťaží. Ďalej vyslovil potrebu vytvorenia a obsadenia pozície zväzového šéftrenéra pre mužskú zložku. V konštruktívnej diskusii na danú tému sa vyjadrili všetci prítomní. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené komisia má vo svojej kompetencii činnosť všetkých chlapčenských mládežníckych reprezentácií zazneli v diskusii názory zástupcov klubov, aby predmetná komisia bola personálne doplnená o zástupcov trénerov, príp. manažérov z mládežníckych klubov. K uvedenému nebolo prijaté žiadne uznesenie.  

– k aktuálne schválenému vyhláseniu chlapčenských súťaží v hracom období 2019/20 sa tak isto vyjadrili všetci prítomní. Po diskusii v rozsahu športových a aj ekonomických názorov na danú tému si zástupcovia zúčastnených chlapčenských mládežníckych klubov odsúhlasili a navrhujú, aby ešte pred začiatkom aktuálneho hracieho obdobia bolo toto vyhlásenie Slovenskou basketbalovou asociáciou operatívne upravené  v nasledovnom rozsahu:

            – piatok môže byť hracím dňom v juniorskej súťaží iba po súhlasnej dohode oboch zainteresovaných klubov, t. j. riadnymi hracími dňami je sobota a nedeľa

            – vo vekovej kategórii U13, zachovanie hracieho modelu z predchádzajúcej sezóny, čiže 3 regióny, kde sa hrá o 2 postupové miesta na Final 6

            – potreba čo najskôr doplniť vyhlásenie súťaží o podrobné hracie podmienky jednotlivých kategórií

– v ďalšom bode programu, ktorý vyplynul z diskusie zástupcovia klubov navrhujú, aby maximálne do vyhlásenia súťaží roku 2020/21  bola vypracovaná športovo/technická analýza o možnosti zvýšenia vekovej hranice (o jeden rok) pre  kategóriu juniorov

-v ďalšom bode programu sa účastníci tohto stretnutia sa zhodli na potrebe obnovenia činnosti  Združenia mužských basketbalových klubov a jeho paritného personálneho obsadenia

-v ďalšom bode programu zástupcovia zúčastnených chlapčenských mládežníckych klubov privítali kandidátov do volieb Prezidenta SBA p. Miloša Drgoňa a p. Ľubomíra Ryšavého. Obaja kandidáti v dostatočnom časovom priestore prestavili svoju kandidatúru ako aj hlavné ciele a zámery s tým súvisiace

-posledným bodom programu bola diskusia o spoločnom kandidátovi za chlapčenskú mládežnícku zložku do volieb do výkonného výboru SBA. Na základe spoločného konsenzu bol ako spoločný kandidát za chlapčenský mládežnícky basketbal do volieb do výkonného výboru SBA navrhnutý p. Gabriel Sirotňák, ktorý aj kandidatúru prijal

 

V Prievidzi dňa 09.07.2019

 

MBA Prievidza

ŠBK Junior Levice

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves

IMC Považská Bystrica

MBK Victoria Žilina

MŠK BK Žiar nad Hronom

BK INTER Bratislava

MBK Karlovka Bratislava

BBK Bánovce nad Bebrovou