Výkonný výbor SBA na zasadnutí dňa 15.11.2017 rozhodol o predĺžení termínu zaslania prihlášok na výberové konanie reprezentačných trénerov dievčat U16 a U18. Prihlášky je možné zaslať do 25.11.2017.

 

Vyhlasovateľ:  Slovenská basketbalová asociácia (SBA)

                           Junácka 6, 832 80 Bratislav

Realizátor:       Komisia vrcholového basketbalu – ženy

                           Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

 

Výberové konanie na pozície reprezentačných trénerov pre kategórie:

U18 – dievčatá

U16 – dievčatá

 

Podmienky účasti vo výberovom konaní:

  • podanie prihlášky k stanovenému termínu s uvedením kategórie;
  • predloženie dokladu o trénerskom vzdelaní: minimálne IV: kvalifikačný stupeň (1. Trieda podľa starého značenia a FIBA Licencia;
  • predloženie prehľadu o doterajšej trénerskej praxi a výsledkoch trénerskej práce (výchova reprezentantov, dosiahnuté výsledky a pod.) – trénerský životopis;
  • vyjadrenie organizácie, klubu v ktorej uchádzač aktuálne vykonáva trénerskú činnosť;
  • odborné odporučenie a referencie tretích osôb;
  • predloženie koncepcie prípravy družstva, spôsobu hry a foriem komunikácie s oddielovými trénermi a SBA;
  • vítané sú komunikačné a organizačné zručnosti a aktívna znalosť anglického jazyka;
  • prehlásenie o pravdivosti a úplnosti poskytnutých údajov.

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými materiálmi je potrebné doručiť emailom (na adresu ron@slovakbasket.sk. Do predmetu správy treba uviesť reprezentačnú kategóriu, o ktorú má uchádzač záujem), osobne alebo poštou na adresu sídla realizátora najneskôr do 25.11.2017 (rozhodujúci je termín doručenia)

Termín osobných pohovorov je 29.11.2017 v Ružomberku.

S cieľmi jednotlivých realizačných družstiev, zmluvnými a platovými podmienkami jednotlivých členov realizačných tímov budú uchádzači oboznámení počas osobných pohovorov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek zrušiť, resp. neprijať žiadnu z ponúk záujemcov.

Bližšie informácie a kontakt:

PaedDr. František Rón

Ústredný tréner SBA

Tel.: 0907 986 706

Email: f.ron@slovakbasket.sk