HYGIENICKÉ OPATRENIA PLATNÉ POČAS VŠETKÝCH FINÁLOVÝCH TURNAJOV MAJSTROVSTIEV SR 2020

Pri vstupe do športových objektov sú všetci účastníci turnajov (všetci členovia družstiev, rozhodcovia, komisári, asistenti rozhodcov, personál zabezpečujúci chod podujatia) povinní dezinfikovať si ruky a počas pohybu vo vnútorných priestoroch objektov mať prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) rúškom, šatkou alebo respirátorom (uvedené neplatí počas výkonu športovej činnosti).

Rovnaké pravidlá platia aj pred a počas presunu družstiev vyhradenou kyvadlovou dopravou. Pred nástupom do autobusu je povinná dezinfekcia rúk a počas cesty prekrytie horných dýchacích ciest.

Ak sa družstvo v odôvodnených prípadoch (napr. čakanie na príchod kyvadlovej dopravy) bude zdržiavať v hľadisku športovej haly (telocvične), tak sú jeho členovia povinní obsadiť organizátorom určené miesta, zachovávať medzi sebou odstup min. 2 metre a mať prekryté horné dýchacie cesty.

Do športového objektu musia všetci členovia príslušného družstva vždy vstupovať spoločne. Za úplnosť zloženia družstva pri vstupe bude zodpovedať tréner družstva, resp. ním poverená dospelá osoba, ktorá je súčasťou výpravy klubu. Doobjektu Angels arény družstvá vstupujú služobným vchodom z Moyzesovej ulice, do telocvične Hotelovej akadémie hlavným vchodom.

Do Angels arény môžu diváci vstúpiť len cez hlavný vchod (od križovatky ulíc Hviezdoslavova – Kuzmányho – Československej armády) a kapacita hľadiska je znížená na 500 osôb. Pri vstupe simusia dezinfikovať ruky a prevziať si označenie, ktoré sú povinní pri každom opustení haly vrátiť pracovníkovi usporiadateľskej služby alebo členovi SBS prítomnému pri východe.

Do objektu telocvične Hotelovej akadémie vstupujú diváci hlavným vchodom. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu sa môže v hľadisku nachádzať najviac 60 osôb a preto tréneri alebo nimi poverené dospelé osoby dostanú pred stretnutím po 30kusov označení, ktoré môžu rozdeliť medzi rodičov a fanúšikov svojho družstva. Len tým, ktorí budú mať potrebné označenie bude vstup do telocvične umožnený, a to nie skôr ako 15 minút pred začiatkom príslušného zápasu, po skončení ktorého musia opustiť objekt do 10 minút. Diváci musia pri vstupe odovzdať pracovníkovi usporiadateľskej služby alebo členovi SBS prítomnému pri vchode označenie umožňujúce účasť na zápase a dezinfikovať si ruky. Po naplnení kapacity bude hlavný vchod uzamknutý.

Všetci diváci sú povinní sedieť vo vyhradených sektoroch hľadiska, udržiavať medzi sebou odstup min. 2 metre, mať počas celej doby zdržiavania sa v hale prekryté horné dýchacie cesty a dodržiavať zákaz konzumácie jedál a nápojov.

Porušenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených opatrení môže mať za následok okamžité vykázanie účastníka turnaja alebo diváka z vnútorných priestorov príslušného športového objektu.