V súvislosti so zmenami, ktoré priniesol zákon o športe, bol novelizovaný aj zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, ktorý sa dotýka každého organizátora podujatia, pričom pod podujatím sa rozumie súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry.

Každý organizátor, ktorý predpokladá účasť viac ako 300 účastníkov (pod účastníkmi sa rozumejú štartujúci, ich doprovod, diváci, organizátori, t.j. všetci účastníci podujatia) musí mať v zmysle zákona odborne vyškoleného hlavného usporiadateľa a v prípade rizikového podujatia a podujatia s osobitným režimom musí mať organizátor okrem hlavného usporiadateľa vyškoleného i bezpečnostného manažéra.

V súvislosti  s týmito povinnosťami organizátorov športových podujatí pripravila SBA pre organizátorov športových podujatí v spolupráci so SFZ  seminár hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov športových podujatí.

Seminár sa uskutoční v Bratislave v termíne 23.-24.9.2017.

Začiatok semináru: 8:30

Miesto konania: Národné tréningové centrum/ 3. poschodie, Sála 2 

 

Prednášky budú z piatich oblastí v zmysle zákona:

– právna oblasť

– požiarna bezpečnosť

– verbálna a neverbálna komunikácia

– praktické a modelové situácie

– prvá pomoc

 

Vyplnenú prihlášku zašlite na emailovú adresu: sekretariat@slovakbasket.sk  (originály prineste na školenie – prihláška, potvrdenie od lekára, potvrdenie o organizovaní športových podujatí, ktoré môže vydať aj športový klub, podpísané potvrdenie o bezúhonnosti, netreba overené).

Maximálny počet frekventantov seminára je 30.

 

Poplatok za školenie:

pre členov SBA 70 EUR

pre ostatných 100 EUR

 

Číslo účtu: SK73 1111 0000 0012 2590 4005

Variabilný symbol: 23092017

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 14.9.2017. Do správy pre prijímateľa poprosíme uviesť Vaše meno a priezvisko.

 

Priložené súbory:

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Potvrdenie o praxi

Program školenia