Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje informovať o možnosti štúdia na Katedre telesnej výchovy a športu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Katedra má viac ako 60 ročnú históriu, patrí k najstarším pracoviskám na univerzite a zameriava sa na prípravu budúcich učiteľov pre základné, stredné a vysoké školy i na odborníkov pre oblasť športu a telesnej výchovy. V súčasnosti pôsobí na katedre 29 pedagógov. V akademickom roku 2017/2018 študuje na katedre približne 600 študentov v dennej a externej forme vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v študijných programoch zameraných na telesnú výchovu, šport a trénerstvo.

 

V bakalárskom štúdiu je možné študovať:

  • telesnú výchovu a trénerstvo (v dennej a externej forme), telesnú výchovu v kombinácii (iba v dennej forme) a telesnú výchovu jednopredmetové štúdium (v dennej a externej forme)

V magisterskom štúdiu je možné študovať:

  • telesnú výchovu a trénerstvo (v dennej a externej forme), telesnú výchovu v kombinácii (iba v dennej forme) a telesnú výchovu jednopredmetové štúdium (v dennej a externej forme)

V doktorandskom štúdiu je možné študovať:

  • študijný odbor športová edukológia (v dennej a externej forme);
  • študijný odbor športová humanistika (v dennej a externej forme).

V rámci študijného programu telesná výchova a trénerstvo je možné študovať aj špecializáciu basketbal (III., IV. a V. kvalif. stupeň), ktorého garantom na Katedre telesnej výchovy a športu je Mgr. Andrea Izáková, PhD. (andrea.izakova@umb.sk, 0905 920 3454).

Na katedre telesnej výchovy a športu študovalo a v súčasnosti študuje množstvo úspešných slovenských reprezentantov napr.: Eva Antalecová, Marcela Kramerová, Mária Felixová a Veronika Černáková, Peter Torda, Zuzana Žirková, Peter Seman – basketbal, Jaroslav Babušiak – zjazdové lyžovanie, Ivan Bátory – bežecké lyžovanie, Martina Danišová – Hrašnová – atletika, Klaudio Farmadín – karate, Milan Haborák – atletika, Pavol Hurajt – biatlon, Martina Halinárová – Jašicová – biatlon, Elena Kaliská – vodný slalom, Igor Kováč – atletika, Ľuboš Križko – plávanie, Jaroslava Lauková – Bukvajová – bežecké lyžovanie, Marek Matiaško – biatlon, Anna Murínová – biatlon, Peter Náhly – gymnastika, Anna Pastrnáková 

Viac informácií o Katedre telesnej výchovy a športu sa môžete dozvedieť na web stránke: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/

Viac informácií o prijímacích pohovoroch sa môžete dozvedieť na webovej stránke Filozofickej fakulty v priečinku “UCHÁDZAČI – PONUKA ŠTÚDIA 2018/2019“ a na nasledovných web stránkach: https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2018-2019/

Špecializácia basketbal:

https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2018-2019/bakalarsky-stupen-studia-2018-2019/

Podmienky prijatia, termíny podania prihlášok:

https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2018-2019/bakalarsky-stupen-studia-2018-2019/podmienky-prijimacieho-konania/

https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2018-2019/bakalarsky-stupen-studia-2018-2019/prijimacie-konanie-terminy-a-poplatky.html

 

Termín podávania prihlášok – 1. kolo:

do 28. februára  2018  – na štúdium v študijných programoch:  učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, rekreológia