Vážené BK, funkcionári a tréneri,

týmto chceme upozorniť na niektoré dôležité povinnosti, ktoré je potrebné splniť pred a počas h.o. 2017/2018, aby sme spoločne zabezpečili bezproblémový priebeh všetkých súťaží SBA.

1./ súpiska družstva, hráčske a trénerské licencie

Vzhľadom k zavedeniu informačného systému SBA (ISSBA) už nebudú klasické súpisky, ani licencie hráčov a trénerov. Kontrolu týchto osôb (súpisku) môžu rozhodcovia skontrolovať pred každým zápasom SBA a porovnať so zápisom o stretnutí na našej webovskej stránke: www.slovakbasket.sk  O umiestnení vás všetkých budeme ešte neskôr informovať, je to v technickom riešení. Prístup na internet a našu stránku bude mať povinnosť zástupca domáceho klubu. Uvedené sa dá zvládnuť aj cez mobil. Po kliknutí na súpisku sa bude dať pozrieť aj na fotku hráča v prípade potreby. Toto práve teraz zabezpečujú do systému kluboví manažéri v spolupráci s trénermi.

2./ prestupy a hosťovania

Všetko sa rieši opäť cez ISSBA, ako v bode 1./. Kluboví manažéri sú informovaní o postupe. Uvedené riešte v predstihu z kapacitných dôvodov a z dôvodu, že po zadaní do systému novým klubom musí uvedené v ISSBA potvrdiť aj materský BK a hráč, resp. zákonný zástupca.

3./ pasportizácia ŠH a telocviční, školenie asistentov rozhodcov

Tlačivo na pasportizáciu ŠH a telocviční nájdete na našej stránke http://old.slovakbasket.sk/page.php?id=30 v sekcii „Dokumenty“ – „Hracia komisia“,

link: http://old.slovakbasket.sk/files/ProtokolOpasportizacii17-18.pdf alebo  https://drive.google.com/file/d/0ByBagPNsYRw0eTFDQzZTZ3hZbDg/view?usp=sharing

– „Protokol o pasportizácii ŠH a telocvične 2017/18“;

Vyplnený protokol je potrebné zaslať na adresu SBA najneskôr do 23.09.2017 (stačí scan e-mailom na: sutaze@slovakbasket.sk alebo poštou) ! Zasielajú iba tie kluby, kde sa menila palubovka, resp. sa robili nové čiary ihriska.

Školenie asistentov rozhodcov je potrebné uskutočniť a zaslať kópiu dokladu o vykonaní školenia najneskôr v prvý pracovný deň po termíne odohratia prvého domáceho zápasu (stačí scan e-mailom na: sutaze@slovakbasket.sk alebo poštou). Školenie môžu vykonať iba rozhodcovia, ktorí sú na to určení Komisiou rozhodcov SBA.

4./ hlásenie zápasov celoslovenských súťaží

V súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA je potrebné zasielať hlásenia o začiatkoch zápasoch súťaží SBA minimálne 10 dní pred stanoveným začiatkom zápasu na adresu: sutaze@slovakbasket.sk (vyššie súťaže); hkzapad@slovakbasket.sk a hkvychod@slovakbasket.sk (nižšie súťaže podľa pokynov) súperovi (ak už nie je začiatok zápasu uvedený na stránke 10 dní vopred) – adresáre viď na našej stránke www.slovakbasket.sk  hlavná stránka dole vľavo v záložke DOKUMENTY – ADRESÁRE SÚŤAŽÍ ; rozhodcom nie je potrebné zasielať, všetky začiatky zápasov sú (budú) uvedené na našej stránke www.slovakbasket.sk,  v menu „Súťaže“ – „Programy zápasov“.

5./ nahlasovanie výsledkov + zasielanie zápisov zo stretnutí

Nahlasovať všetky výsledky vyšších súťaží (nie Extraliga mužov a žien) 1.liga mužov a žien, DL Juniorov a Junioriek, DL Kadetov a Kadetiek, ŽL Starších žiakov a žiačok, Slovenského pohára mužov a žien na adresu: sutaze@slovakbasket.sk najneskôr v pondelok do 11:00 h. ! Nižšie súťaže podľa pokynov na adresy: hkzapad@slovakbasket.sk  +  hkvychod@slovakbasket.sk

Nahlasuje sa výsledok, polčas, po dvaja najlepší strelci z oboch družstiev (vyššie súťaže, nižšie podľa pokynov); výsledky po víkende zo všetkých vyšších súťaží aj nižších súťaží budú zverejnené na našej stránke www.slovakbasket.sk , v menu „Súťaže“ – „2017/2018“ – „…“ (výber vami hľadanej súťaže).

Zápisy vyšších súťaží (Extraliga muži a ženy, 1.liga muži a ženy, DL Juniori, Juniorky, Kadeti, Kadetky a ŽL Starší žiaci a žiačky) sa zasielajú v súlade s čl.9. Hracieho poriadku SBA do 1 hodiny po ukončení stretnutia scan /čitateľné foto, v prípade, že je zápis z oboch strán, tak obojstranne/ originálu zápisu o stretnutí e-mailom HK na adresu sutaze@slovakbasket.sk ; nižšie súťaže podľa pokynov na adresy: hkzapad@slovakbasket.sk  +  hkvychod@slovakbasket.sk

Poznámka k bodom 4. a 5.: Vzhľadom k zavedeniu ISSBA, ako sme písali už vyššie, modul programu zápasov a výsledkového servisu bude riešený cez ISSBA, technické riešenie je vo finálnej časti a o celom procese prechodu na modul cez ISSBA vás budeme informovať a inštruovať.

6./ zasielanie vyhodnotení herných štatistík

Všetky informácie ohľadne herných štatistík nájdete na našej stránke www.slovakbasket.sk  pod sekciou „Dokumenty“ – „Hracia komisia“ – „Vyhodnotenie hernej štatistiky a hodnotenie rozhodcov“;

a/ Pokyny k hernej štatistike

b/ Interpretácia hernej štatistiky

c/ Vzor vyhodnotenia štatistiky

d/ Zostava družstva – táto povinnosť je už zrušená, nevyžaduje sa !

e/ Vyhodnotenie hernej štatistiky a hodnotenie rozhodcov (toto tlačivo si vždy skopírujte čisté pre každé nové vyhodnotenie, neprepisujte staré …); tlačivo je na max. počet 15 hráčov

Vyhodnotenia herných štatistík je potrebné zasielať obratom, resp. maximálne 1 deň po odohraní zápasu zo všetkých vyšších súťaží (1.liga muži a ženy, DL Juniori, Juniorky, Kadeti, Kadetky a ŽL Starší žiaci a žiačky) okrem Extraligy mužov a žien, kde je povinnosť vysielania zápasov cez live štatistiky na adresu: sutaze@slovakbasket.sk !

Sumárne vyhodnotenia z h.o. 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/14, 2012/13, 2011/12, 2010/11, 2009/10 a 2008/09 nájdete na našej stránke www.slovakbasket.sk  pod sekciou „Súťaže“ – „Archív súťaží“, podľa kategórie, resp. aj na štatistickej stránke www.msbasket.sk

7./ hodnotenie rozhodcov

Vykonáva sa po každom zápase a zasiela spolu s vyhodnotením hernej štatistiky viď predchádzajúci bod 6./ písm. e/ obratom, resp. maximálne 1 deň po odohraní zápasu ! Hodnotenie rozhodcov uvádzajte vo vyhodnoteniach hernej štatistiky, podklad je na 1.strane pod tabuľkou

8./ iné informácie

Hosťovanie a pendlovanie hráčov nájdete v čl.6. Hracieho poriadku SBA.

Počet hráčov na súpiske nájdete v čl.5.15. Hracieho poriadku SBA:

Družstvo v súťažiach SBA musí mať na súpiske základný počet minimálne 10 hráčov včítane hráčov so striedavým štartom, príp. hosťovaním. Pri kategórii mladších mini až po starších žiakov musí byť na súpiske družstva minimálne 12 hráčov. Pri nesplnení tejto podmienky nebude BK vydaná, resp. potvrdená súpiska družstva.

9./ poriadky SBA nájdete na našej stránke www.slovakbasket.sk v sekcii Dokumenty SBA – Poriadky/Štatúty/Smernice,

link: http://old.slovakbasket.sk/page.php?id=100 alebo https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0ByBagPNsYRw0cHFRNHN6SGN3eUU