Výberové konanie na pozíciu reprezentačných trénerov

Na základe uznesenia Výkonného výboru SBA zo dňa 21. 8. 2019 Slovenská basketbalová asociácia vyhlasuje výberové konanie na trénerov reprezentačných družstiev SBA.

1. Vyhlasovateľ: Slovenská basketbalová asociácia (SBA)
Junácka 6, 832 80 Bratislava
Realizátor: Komisia manažéra basketbalu žien a mládeže SBA
Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

2. Výberové konanie na pozície reprezentačných trénerov pre kategórie:
U20 – dievčatá pre sezónu 2019/20 a 2020/21,
U18 – dievčatá pre sezónu 2019/20 a 2020/21,
U16 – dievčatá pre sezónu 2019/20 a 2020/21.

3. Podmienky účasti vo výberovom konaní:
3. 1. podanie prihlášky k stanovenému termínu s uvedením kategórie;
3. 2. predloženie dokladu o trénerskom vzdelaní v zmysle trénerského poriadku SBA;
3. 3. predloženie prehľadu o doterajšej trénerskej praxi a výsledkoch trénerskej práce (výchova reprezentantov, dosiahnuté výsledky a pod.) – trénerský životopis;
3. 4. vyjadrenie organizácie, klubu v ktorej uchádzač aktuálne vykonáva trénerskú činnosť
3. 5. odborné odporučenie a referencie tretích osôb
3. 6. predloženie koncepcie prípravy družstva a foriem komunikácie s oddielovými trénermi; pričom SBA
garantuje minimálne:

U20: sezóna 2019/20:
ročníky 2000 a ml.,
asociačné termíny 11. – 16.11.2019, 3. – 8.2.2020, 20 dní príprava pred ME2020,
2 + 2 + 6 prípravných zápasov
sezóna 2020/21:
ročníky 2001 a ml.,
asociačné termíny 9. – 14.11.2020, 1. – 6.2.2021, 20 dní príprava pred ME2021,
2 + 2 + 6 prípravných zápasov

U18: sezóna 2019/20:
ročníky 2002 a ml.,
asociačné termíny 11. – 16.11.2019, 3. – 8.2.2020, 20 dní príprava pred ME2020,
2 + 2 + 6 prípravných zápasov
sezóna 2020/21:
ročníky 2003 a ml.,
asociačné termíny 9. – 14.11.2020, 1. – 6.2.2021, 20 dní príprava pred ME2021,
2 + 2 + 6 prípravných zápasov

U16: sezóna 2019/20:
ročníky 2004 a ml.,
asociačné termíny 11. – 16.11.2019, 27. – 30.12.2019 (turnaj V4), 3. – 8.2.2020,
20 dní príprava pred ME2020, 2 + 3 + 2 + 6 prípravných zápasov
sezóna 2020/21:
ročníky 2005 a ml.,
asociačné termíny 9. – 14.11.2020, 27. – 30.12.2020 (turnaj V4), 1. – 6.2.2021,
20 dní príprava pred EYOF2021, regenerácia, ME2021, 2 + 3 + 2 + 6 prípravných
zápasov
3. 7. vítané sú komunikačné a organizačné zručnosti a aktívna znalosť anglického jazyka;
3. 8. prehlásenie o pravdivosti a úplnosti poskytnutých údajov a prehlásenie o bezúhonnosti.

4. Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými materiálmi je potrebné doručiť emailom
(drgon.milos@gmail.com do predmetu správy treba uviesť reprezentačnú kategóriu, o ktorú má uchádzač
záujem), osobne alebo poštou na adresu sídla realizátora (bod č.1) najneskôr do 30.9. 2019 (rozhodujúci je
termín doručenia).

5. Termín osobných pohovorov vyhlásime po doručení všetkých prihlášok.

6. S cieľmi jednotlivých realizačných družstiev, zmluvnými a platovými podmienkami jednotlivých členov
realizačných tímov budú uchádzači oboznámení počas osobných pohovorov.

7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek zrušiť, resp. neprijať žiadnu z ponúk
záujemcov.

8. Bližšie informácie a kontakt:
Ing. Miloš Drgoň
prezident SBA
tel.: 0905 248 182
e-mail: drgon.milos@gmail.com